Teknisk driftstyrning för vindenergi i Sverige

Som specialist på teknisk styrning av vindkraftsparker står vi vid din sida som en partner med 30 års erfarenhet inom energy consult-gruppen.

energy consult drivs av beprövade experter, såväl tekniskt som kommersiellt och organisatoriskt. Vi säkerställer en maximering av vinsten för operatörerna och investerarna genom att regelbundet utbyta information med varandra samt undersöka alla relevanta data och dokumentationer som rör de vindkraftsparker som vi hanterar.

Vi erbjuder våra kunder flexibla tjänstepaket, från baspaket till fullständig kapitalförvaltning. I konceptet ingår även helhetstäckande stöd för transformatorstationer, testning och planering av nätanslutningar samt alla aktiviteter som är relaterade till den löpande driften av vindkraftsverk. Vi skickar gärna en individuell offert till dig när som helst, skräddarsydd efter dina behov.

Maximal tillgänglighet gällande dina vindkraftsverk för framgångsrik drift

Vårt övervakningssystem håller ett öga på ditt system dygnet runt och, om ett fel inträffar, vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att avhjälpa felet så snabbt som möjligt.

Din fördel: Stilleståndstiden reduceras till ett minimum.

Vid teknisk driftstyrning används vindprognoser, miljöanalyser och dokumentation för att förebygga underhåll, förutse fel och eliminera svaga punkter. Genom att inspekteras vindkraftsverken regelbundet är det möjligt att upptäcka skador i ett tidigt skede och därmed undvika kostnader på grund av stillestånd.

Vi tar det övergripande ansvaret för anläggningen och hjälper dig som operatör.

Vi håller alltid ett öga på tidsfrister för driftrelaterade åligganden och licenskrav, så att du kan vara säker på att allt nödvändigt inspektions- och underhållsarbete utförs i tid.

Förutom övervakning av dina vindkraftsverk erbjuder energy consult även en kontroll- och jourtjänst för den överföringsstation som finns i vindkraftsparken.

Övervakning av överföringsstationer för felminimerad inmatning

Eftersom ett fel i överföringsstationen leder till en förlorad inmatning från hela vindkraftsparken är en snabb reaktion av stor vikt.

I enlighet med vårt optimeringsarbete utformas styrningen av överföringsstationer alltid på ett sådant sätt, att alla processer som rör åtgärdande av fel, felsökning och underhåll koordineras effektivt.