Tekniska Tjänster för drift av vindkraftsverk

Tillsammans med sina dotterbolag, energy consult Prüfgesellschaft GmbH och MEB Safety Services GmbH, erbjuder energy consult även tekniska tjänster och inspektioner som är relaterade till driften av vindkraftsverk.

Under inspektioner på plats kan våra experter upptäcka eventuella skador i ett tidigt skede, undvika stilleståndstider och öka tillgängligheten för dina vindkraftsverk. Du kan minska risken för höga reparationskostnader, tappad avkastning och säkerhetsrelaterade klagomål.

Följande tjänster ingår:

Under den periodiska inspektionen undersöks maskinen, inklusive den elektrotekniska utrustningen i driftstyrnings- och säkerhetssystemet samt rotorbladen, tornet och fundamentet, för att säkerställa att de är felfria. Exempelvis undersöks tornets struktur med avseende på sådana skador som kan påverka stabiliteten negativt.

Det kan vara korrosion, sprickor eller avflagning i det bärande stålet eller i betongstrukturen. Vi kan även kontrollera, om det finns några otillåtna avvikelser från den godkända designen, exempelvis en tillåten lutning eller den nödvändiga jordlasten på fundamentet.

Här finns det mer information.

En rapport om fortsatt drift ger information om huruvida en fortsatt drift är meningsfull och lönsam efter en 20-årsservice. Det krävs en ekonomisk och teknisk analys för varje enskilt vindkraftsverk. Våra experter utarbetar fullständiga och oberoende expertrapporter för en säker och juridiskt sund fortsatt drift av ditt vinkraftsverk efter en drifttid på 20 år.

Rapporten fungerar som bevis på stabilitet för fortsatt drift och utgör ett beslutsunderlag för fortsatt drift, försäljning eller generationsväxling i din vindkraftspark.

Här finns det mer information.

Att säkerställa den tekniska säkerheten hos elektriska system och utrustningar i ett vindkraftsverk är också en av vindkraftsoperatörens uppgifter. Genom vår DGUV V3-inspektion, kan du snabbt och säkert garantera en överensstämmelse med de rättsliga kraven i bestämmelse 3 i den tyska sociala olycksfallsförsäkringen DGUV

Alla elektriska komponenter som kan utgöra en kort- eller långsiktig riskkälla testas.

Här finns det mer information.

En förutsättning för att få den lagstadgade inmatningstariffen är att en nätskyddsenhet har installerats och att den fungerar som den ska. Förutsättningen är i sin tur kopplad till riktlinjer som bland annat innehåller föreskrifter om att skyddsreläernas funktion måste kontrolleras minst vart fjärde år.

Våra behöriga elektriker inspekterar din skyddsutrustning enligt ett fast testprotokoll, samtidigt som de tar hänsyn till respektive nätoperatörs specifikationer.

Här finns det mer information

Våra experter kan utarbeta en expertrapport efter idrifttagningen eller innan du godkänner ditt vindkraftsverk, vilket inkluderar alla dess komponenter. I regel utförs en inspektion efter att en provkörning har gjorts. I den här kontexten kontrollerar vi om de i leveransavtalet definierade, specifika kriterierna rörande vindkraftsverket har följts till 100 % och alla tekniska krav i den tyska immissionsskyddslagen (BImSchG) har uppfyllts.

Den här expertrapporten är alltså avsedd för att bringa klarhet i eventuella, nödvändiga förbättringar och reparationer i förväg, vilka måste utföras kostnadsfritt av tillverkaren av vindkraftsverket under garantitiden.

Här finns det mer information.

Våra experter inspekterar också ditt vindkraftsverk, innan garantitiden går ut och vidarebefordrar eventuella, svaga punkter som har hittats till den ansvarige tillverkaren för åtgärder för att undvika allvarliga, kostsamma skador, direkt efter att garantitiden har gått ut.

Vi tillhandahåller även detaljerad testdokumentation för ytterligare klargörande av dina rättigheter gällande service och reparationer.

Här finns det mer information.

Vanliga inspektioner är avsedda för att i god tid identifiera eventuella defekter som uppstår. Förutom att inspektera hela vindkraftsverket och utföra synkontroller, kontrollerar vi även ljudutvecklingen hos de roterande delarna, exempelvis generatorn, växellådan och rotorn, noga.

Här finns det mer information.

Visuella inspektioner av växellådor med hjälp av videoendoskopi är en snabb och kostnadseffektiv metod att kontrollera växellådor. Endoskopin av växellådan leder till en konkret analys av växellådans tillstånd, exempelvis gällande rullagren och kugghjulen, som inte skulle kunna tas fram utan en komplex, partiell demontering

På det här sättet kan skador upptäckas i ett tidigt skede, stilleståndstider kan undvikas, antalet defekter kan reduceras och vindkraftsverkets tillgänglighet kan ökas.

Här finns det mer information.

Vi utför tester av skyddsutrustningar mot fall från höga höjder (PPEaF = personlig fallskyddsutrustning), klätterskyddssystem, lyftutrustningar upp till tio ton liksom åtkomstutrustningar och säkerhetsutrustningar. Som tekniska experter underhåller och reparerar vi enheter och arbetsutrustningar över hela Sverige, både på plats och i vår verkstad.

Vi erbjuder tester av följande utrustningar:

  • Vinschar, lyft- och dragenheter samt vajerblock enligt DGUV-V-52 (tysk lagstadgad olycksfallsförsäkring)
  • Lyftkorgar och vinschar som ingår i åtkomstutrustning enligt SS-EN 1808
  • Räddningsutrustning enligt DGUV-G-312-906 + DGUV-R-112-199
  • Elsystem och elutrustning enligt DGUV-V3
  • Förankringspunkter enligt SS-EN 795
  • Stegar enligt DGUV-I-208-032 + DGUV-I-208-016
  • Klätterskydd enligt DGUV-R-112-198/199

 

Här finns det mer information.

Vi utför installation, underhåll och service på brandlarmssystem, brandsläckare och röklarmssystem som är tillverkade av protecfire. Under varje inspektion säkerställs ett digitalt protokoll över inspektionen.

Tack vare våra flexibla team kan vi tillhandahålla alla tjänster som rör brandlarmssystem, brandsläckare och röklarmssystem såväl snabbt som schemalagt

Här finns det mer information.

Vi tar även hand om installation, eftermontering, underhåll och service av flygvarningsljussystem och nattmarkeringar (BNK) på begäran och transpondrar. En rekommenderad, årlig inspektion reducerar felfunktioner på flygvarningsljusen.

Här finns det mer information.

Vi erbjuder både grundläggande kurser och uppfräschningskurser för tekniker på vindkraftsverk och för andra som arbetar på höga och låga höjder. De här kurserna uppfyller kraven i lagstiftningen och reglerna i den tyska, sociala olycksfallsförsäkringen (DGUV).

Dessutom erbjuder vi elektrotekniska utbildningar, såsom kurser för elektriskt instruerade personer (EUP), arbete i stängda utrymmen, räddningsutbildning, utbildning för servicelyftsystem, FISAT (Federal Institute of Science And Technology, statligt institut för vetenskap och teknologi) LV1-LV3-utbildningar och uppfräschningsutbildningar.

Vi skapar gärna individuella, skräddarsydda kurser för just ditt arbetsområde. Vi kan även genomföra utbildningen på plats, om den ligger geografiskt gynnsamt.

Upptäck vår utbildningsportfölj här.